Βουκουρέστι και Καρπάθια Όρη

Βουκουρέστι και Καρπάθια Όρη

Ημερομηνίες εκδρομών:

 • Χριστούγεννα:

  • 22 – 26 Δεκεμβρίου ( 5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις )
  • 23 – 26 Δεκεμβρίου ( 4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις )
 • Μετά τα Χριστούγεννα:

  • 26 – 29 Δεκεμβρίου ( 4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις ) – Πρωινή Αναχώρηση
  • 26 – 29 Δεκεμβρίου ( 4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις )
 • Θεοφάνεια:

  • 02 – 06 Ιανουαρίου ( 5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις )
  • 03 – 06 Ιανουαρίου ( 4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις )

Πρόγραμμα 5ήμερης εκδρομής:

1η-2η ημέ­ρα (Βραδινή Αναχώρηση) : ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ( ​​680 χλμ.)

Αναχώρηση από το Σύνταγμα στην Αθήνα στις 15.30, από το Δημοτικό ωδείο της Λάρισας στις 20:30 και από την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 23:00. Δια­σχί­ζο­ντας την πα­νέ­μορ­φη κοι­λά­δα του Στρυ­μό­να και με σύ­ντο­μη στά­ση έξω από τη Σόφια για φα­γη­τό, συ­νε­χί­ζου­με για τα Βουλ­γα­ρο­ρου­μα­νι­κά σύ­νο­ρα. Μόλις πε­ρά­σου­με τη «ΓΕ­ΦΥ­ΡΑ­ ΤΗ­Σ ΦΙ­ΛΙΑ­Σ» που ενώ­νει τη Βουλ­γα­ρία με τη Ρου­μα­νία πάνω από τον Δού­να­βη, μπαί­νου­με στη Ρου­μα­νία και αφού αφή­σου­με πίσω μας το Τζιούρ­τζιου, φθά­νου­με στο Βου­κου­ρέ­στι. Πρώτη γνω­ρι­μία με το Βου­κου­ρέστι, την πα­νέ­μορ­φη πρω­τεύ­ου­σα της Ρου­μα­νί­ας, απο­κα­λού­με­νη και ως << Παρί­σι των Βαλ­κα­νί­ων >> . Μια πόλη βγαλμένη από λαϊκό πα­ρα­μύ­θι που βρίθει από ιστορικά αξιοθέατα, με­γα­λο­πρε­πείς εκ­κλη­σίες και ει­δυλ­λια­κά φυ­σι­κά τοπία. Θα επι­σκε­φθού­με το πα­λά­τι της Βου­λής, το δεύ­τε­ρο σε επι­φά­νεια κτί­ριο στον κό­σμο μετά το Πεντά­γω­νο των Η­ΠΑ και το Ορθό­δο­ξο Πατριαρ­χείο. Στην πα­νο­ρα­μι­κή πε­ρι­ήγη­ση της πόλης δια­σχίζο­ντας τις δια­δο­χι­κές πλα­τείες Uni­ri, Uni­ver­ci­ty, Ro­ma­na, Vic­to­ria και Char­les de Gaul­lel, θα θαυ­μάσου­με το νο­σο­κο­μείο του Κατα­κου­ζη­νού, την Ακα­δη­μία των Οικο­νο­μι­κών, το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, το μνη­μείο των Αερο­πόρων, την Αψίδα του Θριάμ­βου και το Κτίριο του Τύπου, απομίμηση του πα­νε­πι­στη­μί­ου Λομο­νο­σόφ της Μόσχας. Επίσκεψη στο μο­να­δι­κό στο είδος του, Μου­σείο του χωριού, ένα θε­μα­τι­κό πάρ­κο γύρω από την λίμνη Χερε­στραάου με αναπαράσταση οι­κι­στι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος από όλη την Ρου­μα­νι­κή επι­κράτεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

1η-2η ημέ­ρα (Πρωινή Αναχώρηση): ΛΑΡΙΣΑ – ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ( ​​680 χλμ.)

Αναχώρηση από το Σύνταγμα στην Αθήνα στις 21.30, από το Δημοτικό ωδείο της Λάρισας στις 02:00 και από την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 05:30. Δια­σχί­ζο­ντας την πα­νέ­μορ­φη κοι­λά­δα του Στρυ­μό­να και με σύ­ντο­μη στά­ση έξω από τη Σόφια για φα­γη­τό, συ­νε­χί­ζου­με για τα Βουλ­γα­ρο­ρου­μα­νι­κά σύ­νο­ρα. Μόλις πε­ρά­σου­με τη «ΓΕ­ΦΥ­ΡΑ­ ΤΗ­Σ ΦΙ­ΛΙΑ­Σ» που ενώ­νει τη Βουλ­γα­ρία με τη Ρου­μα­νία πάνω από τον Δού­να­βη, μπαί­νου­με στη Ρου­μα­νία και αφού αφή­σου­με πίσω μας το Τζιούρ­τζιου, φθά­νου­με στο Βου­κου­ρέ­στι. Πρώτη γνω­ρι­μία με το Βου­κου­ρέστι, την πα­νέ­μορ­φη πρω­τεύ­ου­σα της Ρου­μα­νί­ας, απο­κα­λού­με­νη και ως << Παρί­σι των Βαλ­κα­νί­ων >> . Μια πόλη βγαλμένη από λαϊκό πα­ρα­μύ­θι που βρίθει από ιστορικά αξιοθέατα, με­γα­λο­πρε­πείς εκ­κλη­σίες και ει­δυλ­λια­κά φυ­σι­κά τοπία. Θα επι­σκε­φθού­με το πα­λά­τι της Βου­λής, το δεύ­τε­ρο σε επι­φά­νεια κτί­ριο στον κό­σμο μετά το Πεντά­γω­νο των Η­ΠΑ και το Ορθό­δο­ξο Πατριαρ­χείο. Στην πα­νο­ρα­μι­κή πε­ρι­ήγη­ση της πόλης δια­σχίζο­ντας τις δια­δο­χι­κές πλα­τείες Uni­ri, Uni­ver­ci­ty, Ro­ma­na, Vic­to­ria και Char­les de Gaul­lel, θα θαυ­μάσου­με το νο­σο­κο­μείο του Κατα­κου­ζη­νού, την Ακα­δη­μία των Οικο­νο­μι­κών, το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, το μνη­μείο των Αερο­πόρων, την Αψίδα του Θριάμ­βου και το Κτίριο του Τύπου, απομίμηση του πα­νε­πι­στη­μί­ου Λομο­νο­σόφ της Μόσχας. Επίσκεψη στο μο­να­δι­κό στο είδος του, Μου­σείο του χωριού, ένα θε­μα­τι­κό πάρ­κο γύρω από την λίμνη Χερε­στραάου με αναπαράσταση οι­κι­στι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος από όλη την Ρου­μα­νι­κή επι­κράτεια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέ­ρα : ΒΟΥ­ΚΟΥ­ΡΕ­ΣΤΙ­ ( Περι­ή­γη­ση πό­λης )

Μετά το πρωινό συνεχίζουμε την ξενάγηση μας στην πόλη. Δια­σχίζο­ντας την λε­ω­φόρο Κισε­λέφ ( η οποία πα­ρο­μοιάζε­ται με το Champs-Élysées των Παρισίων ),και την ca­lea Vic­to­ria κα­τα­λή­γου­με στην πλα­τεία της Επα­νά­στα­σης του 1989, γύρω από την οποία βρίσκο­νται το Μέγα­ρο Μου­σι­κής του Βου­κου­ρε­στίου το Ρου­μα­νι­κό Ατε­νε­ούμ, τα Ανά­κτο­ρα της Βασι­λι­κής Οικο­γένειας που σήμε­ρα φι­λο­ξε­νεί την εθνι­κή Πινα­κο­θήκη, την Βιβλιο­θήκη του Εθνι­κού Πανε­πι­στη­μίου με το άγαλ­μα του έφιπ­που Βασι­λιά Κάρολου Α και το κτίριο που στέγα­ζε τα γρα­φεία του κα­θε­στώτος Τσα­ου­σέσκου. Στάση για φωτογραφίες και στην συ­νέχεια της πε­ρι­ή­γη­σης μας θα δούμε την Λέσχη Αξιω­μα­τι­κών, το Εθνι­κό θέα­τρο, την Όπερα ,τη Στρα­τιω­τι­κή Ακα­δη­μία και το Παλά­τι του Κατα­κου­ζη­νού. Κατα­λή­γου­με στην πα­λιά πόλη όπου θα δούμε το ιστορ­ικό χάνι Μανουκ , το ενα­πο­μείναν τμή­μα της κα­τοι­κί­ας του πε­ρι­βόη­του κόμη Δράκου­λα Βλαντ Τσε­πες με την προ­το­μή του στην είσο­δο του κτι­ρίου και στην συ­νέχεια την εκ­κλη­σία της Σταυ­ρου­πό­λε­ως που χτί­στη­κε από Έλλη­να μο­να­χό και σή­με­ρα εί­ναι προ­στα­τευό­με­νο μνη­μείο της UNE­SCO. Χρόνος ελεύθε­ρος στη διάθε­ση των εκ­δρο­μέων . Σας προ­τείνου­με να δο­κι­μάσε­τε μια το­πι­κή μπύρα και γευ­στι­κά εδέσμα­τα στο caru cu bere την πα­λαιότε­ρη μπυ­ρα­ρία της πόλης από το 1879. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

4η ημέ­ρα : ΒΟΥ­ΚΟΥ­ΡΕ­ΣΤΙ­ – ΚΑΡ­ΠΑ­ΘΙΑ­ ΟΡΗ ( 140+140χλμ. ) – Προαιρετική εκδρομή

Μετά το πρω­ι­νό, ανα­χω­ρού­με για τα θρυ­λι­κά Καρ­πά­θια. Αφού δια­σχί­σου­με την Κοι­λά­δα Πρά­χω­βα, φθά­νου­με στη Σιναια, όπου θα επι­σκε­φθού­με το Ανά­κτο­ρο του Κάρο­λου Α, πρώ­του Βασι­λιά της Ρου­μα­νί­ας, γνω­στό ως Πέλες. Οι συλ­λο­γές σπα­νί­ων αρι­στουρ­γη­μά­των που κο­σμούν τα δω­μά­τια του Παλα­τιού, το κα­θι­στούν ένα από τα πιο εν­δια­φέ­ρο­ντα Ανά­κτο­ρα της Ευρώ­πης. Στη συ­νέ­χεια θα δού­με το ομώ­νυ­μο μο­να­στή­ρι, που χτί­στη­κε από τον Κατα­κου­ζη­νό, πάνω σε μία πέ­τρα που έφε­ρε από το Όρος Σινά, εξ’ ου και η ονο­μα­σία της πε­ριο­χής. Συνε­χί­ζου­με για το Μπραν, όπου θα επι­σκε­φτού­με τον Πύργο με το ίδιο όνο­μα, γνω­στό και σαν Πύρ­γος του Δρά­κου­λα. Από εκεί θα με­τα­βού­με στο Μπρα­σώβ, όπου θα θαυ­μά­σου­με τα κτί­σμα­τα του 18ου αιώ­να και ιδιαί­τε­ρα την Μπι­σέ­ρι­κα Νεά­γρα (Μαύρη Εκκλη­σιά) τη με­γα­λύ­τε­ρη εκ­κλη­σία Γοτ­θι­κού Ρυθ­μού από τη Βιέν­νη έως την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, το Δημαρ­χείο, τον Πύργο με το Ρολόι, την Κεντρι­κή Πλα­τεία. Επι­στρο­φή στο Βου­κου­ρέ­στι ,δια­νυ­κτέ­ρευ­ση

5η ημέ­ρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ ( ​​680 χλμ. )

Η τε­λευ­ταία ημέ­ρα της εκ­δρο­μής. Μετά το πρω­ι­νό ξε­κι­νά­με για Τζιουρ­τζιού, Ρούσε, Πλέ­βεν, Σόφια, Κου­λά­τα, Προ­μα­χώ­να και το βρά­δυ, μετά τις κα­θο­ρι­σμέ­νες στά­σεις για φα­γη­τό και καφέ εξ’ ιδί­ων στα ίδια με τα κατά την με­τά­βα­ση μας ση­μεία, φτά­νου­με στις πόλεις μας.

*Στις εκδρομές με τις 2 διανυκτερεύσεις η 3η ημέρα συμπτύσεται στην 2η και την 4η χωρίς να παραλειφθεί κάτι απο το πρόγραμμα

Η πόλη που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει!

Τα περίφημα μνημεία, το ιστορικό κέντρο, τα ενδιαφέροντα μουσεία, τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια σίγουρα θα σας συνεπάρουν προσφέροντας μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!

Εκκλησία της Σταυρουπόλεως

Εκκλησία της Σταυρουπόλεως

Είναι μια μικρή εκκλησία που ξεχωρίζει για την ομορφιά και την απλότητα της. Χτίστηκε το 1724, από τον Έλληνα μοναχό και αρχιμανδρίτη Ιωάννη Στρατονικέα. Η αρχιτεκτονική της είναι επηρεασμένη από οθωμανικά, δυτικά και τοπικά ρουμανικά στοιχεία. Στο εσωτερικό της υπάρχουν ξύλινα και πέτρινα γλυπτά, πίνακες, τοιχογραφίες και μια εντυπωσιακή βιβλιοθήκη με περισσότερα από 8.000 βιβλία.
Παλάτι του κοινοβουλίου

Παλάτι του κοινοβουλίου

Είναι το μεγαλύτερο και πιο ακριβό πολιτικό διοικητικό κτίριο στον κόσμο, ενώ αποτελεί και το βαρύτερο κτίριο στον πλανήτη. Φτιάχτηκε και σχεδόν ολοκληρώθηκε κατά την εποχή της απόλυτης κυριαρχίας του Νικολάι Τσαουσέσκου. Σήμερα στεγάζει το κοινοβούλιο της Ρουμανίας και το Εθνικό Μουσείο της σύγχρονης τέχνης.
Εθνικό Μουσείο Τέχνης

Εθνικό Μουσείο Τέχνης

Βρίσκεται στην Πλατεία Επανάστασης στο κέντρο της πόλης. Τα εκθέματα του περιλαμβάνουν συλλογές από τη μεσαιωνική και μοντέρνα ρουμανική τέχνη και συλλογές της βασιλικής οικογένειας. Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημίες κατά την διάρκεια της επανάστασης το 1989 και άνοιξε τις πύλες του στο κοινό μετά από δέκα χρόνια.
Αψίδα του Θριάμβου

Αψίδα του Θριάμβου

Βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι της πόλης και η αρχική της κατασκευή έγινε το 1878 όταν η Ρουμανία κέρδισε την ανεξαρτησία της. Η πρώτη αψίδα ήταν ξύλινη και αντικαταστάθηκε το 1922 μετά το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει ύψος 27 μέτρα και σχεδιάστηκε από τον Petre Antonescu.

Ημερομηνίες εκδρομών:

 • Χριστούγεννα:

  • 22 – 26 Δεκεμβρίου ( 5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις )
  • 23 – 26 Δεκεμβρίου ( 4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις )
 • Μετά τα Χριστούγεννα:

  • 26 – 29 Δεκεμβρίου ( 4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις ) – Πρωινή Αναχώρηση
  • 26 – 29 Δεκεμβρίου ( 4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις )
 • Θεοφάνεια:

  • 02 – 06 Ιανουαρίου ( 5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις )
  • 03 – 06 Ιανουαρίου ( 4 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις )
Τιμή εκδρομής με 2 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο με βραδινή αναχώρηση από Θεσσαλονίκη ή Σέρρες :
 • 120€ το άτομο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο Ibis Gare De Nord / Hello Hotels Gare De Nord ( 3* )
 • 130€ το άτομο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο Ibis Palatul Central / Parliament Hotel ( 4*)
 • 160€ το άτομο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο Mercure Bucharest Unirii ( 4*)
Τιμή εκδρομής με 3 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο με βραδινή αναχώρηση από Θεσσαλονίκη ή Σέρρες :
 • 150€ το άτομο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο Ibis Gare De Nord / Hello Hotels Gare De Nord ( 3* )
 • 165€ το άτομο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο Ibis Palatul Central / Parliament Hotel ( 4*)
 • 195€ το άτομο με πρωινό στο κεντρικό ξενοδοχείο Mercure Bucharest Unirii ( 4*)

Αναχώρηση από Βόλο, Λάρισα ή Κατερίνη : + 15€ για το σύνολο της εκδρομής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μονόκλινο δωμάτιο, η συνολική επιβάρυνσή σας στην τιμή της εκδρομής είναι +40%.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:

 • Μετα­φο­ρές-με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο.
 • H δια­μο­νή στα επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία με πρωινό
 • Συνο­δό-αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.
 • Ξενα­γή­σεις-πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα.
 • Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.


Στην τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται:

 • Είσοδοι μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων
 • Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου ( 1,5€ το άτομο για κάθε διανυκτέρευση )
 • Δημο­τι­κοί φό­ροι, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων.
 • Η προαιρετική εκδρομή στα Καρπάθια Όρη, τον πύργο του Δράκουλα και το Μπρασόφ στοιχίζει 20€ / άτομο

Σημειώσεις:

 • Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, χωρίς όμως να παραλείψει τίποτα από αυτό.
 • Για να ταξιδέψετε θα πρέπει να έχετε ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο νέου τύπου σε ισχύ που να έχει εκδοθεί από την αστυνομία.
 • Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή στα κινητά σας ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε όταν θα βρίσκεστε στην Ρουμανία. Φυσικά, για να καλέσουμε χρησιμοποιούμε το 0030.
 • Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ στα ξενοδοχεία και επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μεταφοράς τα οποία ανέρχονται στα 70€ μετ’ επιστροφής για τις 2 νύχτες και στα 90 για τις 3 νύχτες.
 • Τα παιδιά από 6-12 ετών έχουν έκπτωση 25% στη συνολική τιμή του πακέτου.
 • Τα παιδιά από 12-18 ετών έχουν έκπτωση 10% στη συνολική τιμή του πακέτου.

Πολιτική Κράτησης:

 • Για να κρατήσετε θέσεις πρέπει να μας στείλετε τα ονοματεπώνυμά σας με λατινικούς χαρακτήρες (όπως αναγράφονται στα ταξιδιωτικά σας έγγραφα), τους αριθμούς ταυτοτήτων και τις ημερομηνίες γέννησης. Στη συνέχεια θα πρέπει να περάσετε από τα γραφεία μας ή να μας καταθέσετε μια προκαταβολή από 50€ το άτομο σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου (τους οποίους θα βρείτε εδώ).

Πολιτική Ακύρωσης:

 • Σε περίπτωση που ακυρώσετε την εκδρομή μέχρι 5 ημέρες πριν την αναχώρηση, τότε σας επιστρέφουμε την προκαταβολή ενώ για ακύρωση τις τελευταίες 4 ημέρες χρεώνεστε ακυρωτικά 50€ το άτομο, δηλαδή το ποσό της προκαταβολής το οποίο έχετε ήδη πληρώσει.

Από τις 9:30 το πρωί μέχρι και τις 9:30 το βράδυ
είμαστε έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουμε.

6983904455 – 6988558275